replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Цели

Асоц иацията обединява индивидуално и колективно членство на българите в Украйна, на български национално-културни дружества и на други обществени организиции, дейността на които е свързана с развитието на културата, езика и традициите на българската диаспора в Украйна.

ЦЕЛИ

- Съхраняване и развитие на историческите ценности, националната култура, език и традиции на българите в Украйна.

- Съдействие за реализирането правата и свободите на българите в Украйна, закрепени с Конституцията и законите на Украйна, а също задоволяване на техните културни, духовни, етнически, социално-икономически интереси.

- Съдействие за развитие на културните, приятелски и делови взаимоотношения между Украйна и България.

ЗАДАЧИ

- К оордин иране на културно-просв етната дейност на българите в Украйна и българските културно-просветни организации и дружества, членуващи в Асоциацията, представителство и защита на техните интереси на държавно и местно ниво.

- К онсол идиране усилията на българите в Украйна за постигане целите на Асоциацията.

- Координиране на съвместното сътрудиничество между българските дружества и организации и държавните структури в сферата на образованието, културата и науката.

- Ини цииране пред законодателните и изпълнителните органи на Украйна за разработване и прилагане на единна програма с цел реализиране на духовните, социалните, културните и икономическите проблеми на българите в Украйна.

- Съдействие за създаване на селски, районни и областни дружества на българите в Украйна и оказване на помощ в тяхната дейност.

- Съдействие за откриване на български училища, гимназии, театри, музеи, центрове, радио и телепрограми, печатни СМИ.

АСОЦИАЦИЯТА

- Представлява и защитава в държавните и местни органи законните интереси на българите в Украйна и членовете на българските дружества и организации, членуващи в Асоциацията.

- Съдейства за задоволяването на законните интереси и права на депортираните и репресирани българи.

- Организира масови мероприятия, свързани с културата и историята на българския народ: събори, фестивали, изложби.

- Може да учредява и да встъпва в международни неправителствени организации, дейността на които отговаря на целите и задачите на Асоциацията, да поддържа международни връзки, да сключва договори и да взема участие в организиране на мероприятия, които не противоречат на международните задължения на Украйна.

: