replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА И ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА

БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА И ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА

В София на 22 февруари т.г. Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД организира среща с президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, който бе съпроводен от директора на Чийшийското СОУ, Болградско Мария Пинти, директора на Болградския център за българска култура Галина Иванова, к.и.н. Александър Ганчев и вицепрезидента на Асоциацията Светлана Драгнева.

По време на срещата бе подписан Договор за сътрудничество между Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Фондация «Славяни» и Асоциацията на българите в Украйна. Председателят на Федерацията и Фондацията проф. д-р Захари Захариев подчерта: «Подписването на този договор предвижда една широкомащабна програма за сътрудничество с българите от Украйна в сферата на културата и образованието.»

Едновременно с това бе обсъден докладът на тема «Българите по света и държавната политика», подписан от заместник-председателя на Министерския съвет и министъра на външните работи Ивайло Калфин. Участие в срещата взеха заместник-министъра на образованието Ваня Добрева, експертът от Министерството на външните работи Тодор Витев, председателят на Съюза на тракийските дружества в България Костадин Карамитрев, председателят на Фондация «Христо Ботйов» Боян Ботйов, представители на близо още 20 неправителствени организации, сътрудници на научни институции в столицата.

Приветствайки събралите се, господин Киссе кратко представи дейността на Асоциацията на българите в Украйна, отстояваща културно-образователните интереси на българската диаспора в страната. В обсъждането на държавната политика по отношение на българите в света Асоциацията изказа предложения по въпроси, засягащи: липсата в проекта на становище относно гагаузите (които по 103 постановление на Министерския съвет се признават за българи, на тях им се дава българско гражданство и т.н.); в министерствата на образованието, на културата, на външните и вътрешните работи, на труда и социалната политика да бъдат образовани дирекции, пряко отговарящи за решаването на проблемите на българите в чужбина; разширяване на пълномощията и финансирането на Държавната агенция за българите в чужбина. Относно запазване на българската идентичност Асоциацията смята, че в цялото й многообразие може да бъде култивирано само чрез инфраструктурата на образованието в съответните държави (детски градини, училища, средно-специални и висши учебни заведения).

Засягайки българското образование в чужбина, а по-точно в Украйна, позицията на Асоциацията на българите в Украйна е твърда - в държавите с компактно живеещи български диаспори, каквато е основната част на българската диаспора в Украйна, образованието трябва да се изгражда минимум на три нива - детска градина, общообразователно училище и ВУЗове. Необходимо е: нова спогодба между правителството на България и Украйна относно Болградската гимназия Г.С. Раковски, където обучението да се осъществява равностойно на български и украински език; Приморският регионален украино-български лицей да бъде включен в новата спогодба между България и Украйна и да получи статут идентичен на Болградската гимназия Г.С. Раковски, където обучението да се осъществява равностойно на български и украински език; да бъде създадено в Украйна музикално-хореографско средно-специално учебно заведение, подобно на музикалния колеж в Твардица, Молдова; да се създаде в град Болград украино-български ВУЗ; разходите по издръжката на четирите горепосочени учебни заведения да бъдат включени в държавния бюджет на РБългария.

Друг важен въпрос, който бе обсъден, е обучението на чуждестранни граждани от български произход в български висши учебни заведения. Крайно необходимо е създаване на електронна база данни за чуждестранните студенти учещи в България и електронна база данни за свободни работни места с цел улесняване трудоустрояването на чуждестранните граждани от български произход завършилите висше образование в България, а също създаване на система от социални отстъпки от страна на РБългария с цел улесняване на трайното установяване на чуждестранните граждани от български произход, завършили висшето си образование в България.

По горепосочените проблеми имаше широка дискусия, в която се включиха мнозина научни работници, представители на обществени организации. В края на срещата бе взето решение всички предложения да бъдат обработени и предадени в съответните министерства, от които пряко зависи тяхното изпълняване и реализиране.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: