replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

НОВАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

НОВАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

Това бе темата на националната кръгла маса, която премина на 13 май т.г. в Зала 10 на Националния дворец на културата в София, България. Форумът бе открит от министър-председателя на Р България Сергей Станишев. Участие във форума на най-високо ниво взеха вицепрезидентът на Р България Ангел Марин, вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин, вицепремиерът и министър на образованието Даниел Вълчев, министърът на социалната политика Емилия Масларова, министърът на културата Стефан Данаилов, народни представители, политици, представители на неправителствения сектор в България. Участници и почетни гости на високия форум бяха представители на историческите български диаспори от Молдова и Украйна д-р Иван Забунов - председател на българско дружество "Възраждане", и Светлана Драгнева - вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна, от съвременната икономическа миграция от Чехия Антон Стамболийски - председател на българската културно-просветна организация, от Германия Георги Филчев - председател на българския академичен съюз.

Статистическите данни сочат, че близо три милиона и половина българи живеят извън пределите на България: около 580 000 са в страните от Европейския съюз, 365 000 - в САЩ, Канада, РЮА и Австралия, 200 000 в Украйна, 100 000 в Молдова, 50 000 в Казахстан, 32 000 в Русия, 50 000 в Албания, 21 000 в Сърбия и 10 000 в Косово.

"Политиката на държавата към българите в чужбина се нуждае от нова нормативна уредба, в т.ч. законодателство и подзаконови нормативни актове, от по-добра координация между институциите и по-голям финансов ресурс. С тези средства държавата вече разполага" - заяви премиерът Сергей Станишев при откриването на Националната кръгла маса. Пред участниците и гостите на форума той открои необходимостта от нова и координирана на всички нива политика на българската държава по отношение на българите в чужбина

Премиерът също така припомни, че намалява броят на желаещите да напуснат страната и същевременно в много сектори страната ни изпитва трудности при намирането на работна ръка и се обяви за адекватна на съвременните условия политика по отношение на българските общности в чужбина, за запазване на връзките с тях и културната и националната им идентичност. "Завръщането на сънародниците ни, емигрирали в чужбина, е основна задача на стратегията за българите в чужбина. Акцент в цялостната политика спрямо българите по света би трябвало да бъде поставен върху контактите с българските икономически общности в чужбина, както и с българските студенти в различни страни, които да реализират потенциала и високата си квалификация в България" - подчерта премиерът Сергей Станишев.

Правителството планира създаване на Съвет за българите в чужбина към Министерския съвет, който ще бъде основен координиращ орган на политиката на изпълнителната власт в тази посока, на Национален консултативен експертен съвет за българите в чужбина към Държавната агенция за българите в чужбина, създаване на отделен фонд за българите в чужбина, който ще финансира отделни техни проекти на конкурсна основа и други.

Предстои да бъде разработена и програма за трайно привличане на българите, които живеят в чужбина и това е един от основните нови моменти в разработваната от правителството нова политика за българите по света. Тя включва конкретно въвеждането на инструмента "зелена карта", облекчаване на визовия режим и на достъпа до пазара на труда и други. Ще бъде стимулирано и привличането на членовете на семействата на българите в чужбина, ще се работи върху уреждане на въпросите около осигурителните права на трайно заселващите се в България етнически българи, създаване на достъпна връзка с представителите на бизнеса в страната, създаване на регистър на българските студенти, които се обучават зад граница и свързването им с представителите на българския бизнес. Ще се работи още в посока на насърчаване на образованието на българчетата в чужбина чрез материалното им обезпечаване, както и за по-активна работа с етническите българи, които получават образованието си в България.

Целта е те да реализират себе си в прародината и да станат пълноценна част от българската нация.

Министър-председателят оповести идеята за организиране на Събор на българите в чужбина, който може да се състои още през следващата година.

Подчертано бе и относно процедурите по придобиване на българско гражданство. От 1990 г. до 2000 г. са одобрени 32 000 молби за получаване на българско гражданство. Близо 100 хил. души са изявили желание да станат български граждани между 2001 г. и 2007 г. "Процедурите трябва да бъдат облекчени, да станат по-прозрачни и да се ограничат посредниците в процеса. Трябва да се въведе и процедура по получаване на български паспорт, който е много сериозен ангажимент към българската държава и получаването му не трябва да бъде просто формален акт" - подчерта премиерът Сергей Станишев.

Вицепрезидентът Ангел Марин приветства инициативата на новата държавна политика към българите в чужбина. Ангел Марин подчерта, че българите, живеещи извън България, са част от България и трябва да присъстват в българското общество със своите радости и проблеми. Той също така открои голямата роля на българските неправителствени организации в чужбина, които активно работят за прокарването на българката национално-културна политика. Много висока бе оценката на вицепрезидента Ангел Марин по отношение на дейността на Асоциацията на българите в Украйна и нейния лидер Антон Киссе, подчертавайки, че това е най-мощната и структурирана българска неправителствена организация извън България.

На кръглата маса бе подчертано, че политиката към българите в чужбина дълго време не бе във фокуса на вниманието на държавата и е необходима цялостна политика с общ подход, общи цели и координиране между различните институции и представителите на българските общности в чужбина.

Доклади за политиката на страната в областта на образованието на най-младото и подрастващото поколение на българите зад граница и Националната стратегия по миграция и интеграция изнесоха вицепремиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев и социалният министър Емилия Масларова. Министърът на правосъдието Миглена Тачева представи пред участниците в кръглата маса политиката на държавата по придобиване на българско гражданство.

Асоциацията на българите в Украйна като пълноправен участник в националната кръгла маса представи предложения за реализиране, които вълнуват българската диаспора в Украйна. По точно: в министерствата на образованието, културата, вътрешните работи, министерството на труда и социалната политика на Р България да бъдат образовани дирекции, пряко отговарящи за решаването на проблемите на българите в чужбина; специално за Украйна:

- да се подпише нова спогодба между правителството на България и Украйна относно Болградската гимназия Г.С. Раковски, където обучението да се осъществява равностойно на български и украински език;

Приморският регионален украино-български лицей да бъде включен в новата спогодба между министерствана на образованието и науката на България и Украйна и да получи статут идентичен на Болградската гимназия Г.С. Раковски, където обучението да се осъществява равностойно на български и украински език;

да бъде създадено в Украйна музикално-хореографско средно-специално учебно заведение, подобно на музикалния колеж в Твардица, Молдова;

да се създаде в град Болград украино-български ВУЗ;

разходите по издръжката на четирите горепосочени учебни заведения да бъдат включени в държавния бюджет на Рбългария.

Необходимо е създаване на електронна база данни за чуждестранни студенти учещи в България и електронна база данни за свободни работни места с цел улесняване трудоустрояването на чуждестранните граждани от български произход, завършили висше образование в България.

Резюмирайки високия форум би следвало да се подчертае, че новата държавна политика е ориентирана към три групи диаспори: исторически български общзности, "стара" емиграция с българско гражданство, трайно установила се в чужбина, и нова млада българска емиграция. За всяка от тези групи държавната политика активно ще се реализира чрез програми, съдържащи конкретни цели, дейности и очаквани резултати.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

Одеса- София- Одеса

: