replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ТЕРНОПОЛЧАНИН ЗА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

ТЕРНОПОЛЧАНИН ЗА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Първа в историята на Украйна монография по история на България

Едно от най-слабите места в украинска историческа наука е почти пълното отсъствие на издания, посветени на история на отделни независими държави. И ако големите държави, които влияят на световната политика, все пак притежават вниманието на учените, то историята на по-малките не е обект на специално проучаване. Например, българите и украинци ги обединяват общи етнически корени, близост на езиците, многовековни приятелски отношения в политиката, културата, религиозния живот. В Украйна живее най-многобройната в света историческа българска диаспора - 204 хиляди души. Днес история на България изучават като дисциплина не само бъдещите историци, а и студенти от факултета за международни отношения, филологическите факултети на висшите учебните заведения в Украйна. Отделни теми по история на България са включени в предмета "Световна история", която е задължителна във всички средни учебни заведения, а част от въпросите по история на България влизат в комплекса за външно тестиране.

За съжаление досега в Украйна нямаше подготвена и издадена нито една монография, нито един учебник по история на България.

В края на миналата година в Лвовското издателство "ПАИС" излезе книгата на известния лвовски историк, кандидат на историческите науки, доцент в катедрата по история на славянските държави, директор на Института по славистика от ЛНУ "И.Франко" Владимир Чорний "История на България".


Книгата на Владимир Чорний "История на България" е първото украиноезично издание, в което е представена повече от 1300-годишната история на българския народ, започвайки от етногенеза, създаването на българската държава и досега. Отделяйки основно внимание на политическите събития и проблемите от социално-икономическия и културен живот на България, В. Чорний в същото време прави акценти и на най-важните моменти на българско-украинските взаимоотношения. Изследователят се опита да не отстъпва от историческата истина, отказвайки се от старите концепции и идеологически стереотипи. Същевременно, опирайки се на различни източници, той обръща внимание и на най-новите работи от българските ичуждестранни автори.

Книгата състои от пет части, всяка от тях е посветена на определен период от българската истории, и от петнадесет дялове, построени по хронологично-тематичен принцип. Вярвам, че тази първа в Украйна книга от украински учен по история на България ще срещне своя благодарен читател, ще бъде в помощ не само за студенти и учени, а и за всеки, който се интересува от живота на нашите славянски братя-българи.

Иван Крупский
Доктор на историческите науки,
Професор, факултет "Журналистика" на ЛНУ "И.Франко"

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: