replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА ОТБЕЛЯЗОХА 162-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА ОТБЕЛЯЗОХА 162-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

На 6 януари 2010 г. Асоциацията на българите в Украйна съвместно с Генералното консулство на Република България в Одеса отбелязоха 162-та годишнина от рождението на българския поет и революционер пред паметната плоча на Христо Ботев в Одеса. С официални думи към събралите се се обърнаха Генералният консул на Република България в гр. Одеса Георги Проданов, председателят на Одеското българско дружество Петър Пинти, вицепрезидентът на Асоциацията Светлана Драгнева, директорът на Всеукраинския български център в гр. Одеса Димитър Терзи, които в своите приветствия отбелязаха великото дело Христо Ботев, гениалната поезия на поета, саможертвата му в името на свободата на България. Митингът премина до сградата на бивша Втора гимназия в Одеса, където Ботев е учил през 1863-65 г. и където днес има барелеф на Ботев.

Цветя пред плочата бяха поднесени от Генералното консулство на Република България г-н Георги Проданов, ръководството на Асоциацията на българите в Украйна, Българския културен център в Одеса, Одеското българско дружество.

В Одеса Христо Ботев пристига на 14 ноември 1863 г. На 19 ноември същата година започва да посещава като частен уче ник занятията на Вто ра одеска гимназия с класичес ки проф ил. В Одеса Хр. Ботев написва и първото си стихотворение "Майце си", публикувано за пръв път от Петко Славейков във в. „Гайда" /на 15 април 1867 г ./. Освен гим назиалните класове Ботев посещава една учебна година Историко-филологическия факултет при универ ситета в Одеса, като получил свидетелство N 732, издадено на 12 декември 1866 г. Към края на 1866 г. Хр. Ботев напуска Одеса. Бива назначен за учител в с. Заду наевка, Бесарабия, където живеели бълга ри, заселили се там след Руско-турската война от 1828-1829 г. В Задунаевка той води суров живот. Спи на голи дъски, облича се бед няшки и небрежно, като се стреми да бъде по-близо до жи вота на селяните. По време на румънския период в живота на поета-ре волюционер от 1867-76 г., когато в пре делите на тогавашна та румънска държа ва са влизали Из маил и Болград за едно с десетки български села в този   регион, той живее и преподава в Измаил, често посещава Болград.

Благодарните потомци на българските преселници в Южна Русия (края на 18 началото на 19 век) и до днес свято тачат паметта за великия Ботев. Паметници на поета-революционер Христо Ботев са открити в с. Ботево, Приазовски район, Запорожка област, в гр. Измаил, Одеса, в с. Задунаевка, Арцизки район, Одеска област, това са места, където днес в Украйна компактно живеят представители на 200-хилядната българска диаспора.

 

 

 

: