replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

15 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА КАТЕДРА В ОНУ «И. И. МЕЧНИКОВ», ОДЕСА

15 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА КАТЕДРА В ОНУ «И. И. МЕЧНИКОВ», ОДЕСА

На 21 май 2010 г. катедра „Българска филология” при Филологическия факултет на ОНУ „И.И. Мечников” тържествено отбеляза 15-годишен юбилей. Официални поздравления по адрес на преподавателите и студентите на българската катедра бяха поднесени от Генералния консул на Р България в гр. Одеса Георги Проданов, декана на Филологическия факултет проф. Черноиваненко. От името на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе бе зачетен поздравителен адрес. По случай юбилея Генералният консул Георги Проданов връчи на декана на Филологическия факултет на ОНУ „И.И. Мечников” проф. Черноиваненко и на завеждащата на катедра „Българска филология” проф. Валентина Колесник плакети на МОМН на България и паметни медали „Иван Вазов” на ДАБЧ при Министерския съвет на Р България.

Одеският университет е един от големите научни и учебни центрове на славянознание в Украйна. Университетът има отдавнашни традиции в изучаването на езиците и литературите на южнославянските народи и в установяването на научни връзки с културните дейци от балканските славянски народи. Важна крачка за развитието на българистиката и за възвръщане позицията на славянската филология в Одеския университет става създаването на българско отделение на Филологическия факултет през 1995 г. Именно тук единствено в цяла Украйна има пълен курс на обучение по българска филология, прием на студентите се извършва абсолютно всяка година (за учебната 2009-2010 година общо имаме 80 студенти). На Първата национална олимпиада по български език в Украйна през 2003 г. първите три места бяха спечелени от три студентки-възпитанички на Българско отделение към университета «И.И.Мечников» - Маша Атмажова, Катя Цвик, Антонина Славова.

 

Спецификата на Одеския регион способства за развитието на особен интерес у одеските учени към българистиката. Те имат значителен принос за решаването на въпроси, свързани с историята, възникването и развитието на славянската писменост, с българската диалектология и с история на България. Особено място в това отношение заема Одеският университет, чието основаване (13 май 1865 г.) отчасти е свързано и с желанието на руското правителство да привлече балканските славяни, и в частност – българите. Неизвестен българин пише тогава в писмо до редактора на вестник «Ден» : "Весть, дошедшая недавно и до нас, южных славян, живущих на Балканском полуострове и в придунайских княжествах, есть одна из самых радостных вестей. Это открытие Новороссийского университета в Одессе. Весть эта вызывает богатые мысли как у старого, так и у молодого поколения, что от этого университета можно заимствовать все, что нужно для образования и развития нашей страны".

Първият декан на Историко-филологическия факултет е видният езиковед, един от основоположниците на славянската филологическа наука в Русия, Виктор Иванович Григорович, който отлично владее български и го преподава на своите студенти. При това той често кани на своите лекции обикновени българи, живеещи в Одеса, и в своите разсъждения се допитва и до тяхното мнение. В.И.Григорович открива за света знаменитото Мариинско глаголическо евангелие от XI в., което е издадено след неговата смърт от Ватрослав Ягич. Книгата на В.Григорович "Путешествия по Европейской Турции" изиграва в последствие огромна роля в историята на Българското възраждане. В Одеса В.И.Григорович прекарва последните 11 години от живота си. Той се отнася винаги топло и загрижено с емигрантите от България. През 1869 г . посещава редица български села с цел да постави там основите на училищното дело. В.И.Григорович подарява на   Новорусийския университет 650 книги от своята библиотека и 60 ръкописа, сред които много средновековни български паметници от Х-ХУ вв., в   това число Охридското глаголическо евангелие и Хилендарските листове - ръ­кописи, които влизат в старославянски канон.

Огромни заслуги за изучаването на българския език имат и много други представители на Новорусийския университет – академик П.С. Билярски, А.А.Кочубински, В.И Шерцел, П.Г.Попруженко, П.О.Потапов, П.А.Бузук и др.

През 70-80-те години с българска проблематика се занимават проф. И.М.Дуз, Б.А.Шайкевич, В.П.Дроздовски, проф. А.К.Смолска, проф. Ю.А.Карпенко и др. За своя принос в развитието на културните връзки между Украйна и България редица филолози от Одеския университет - И.М.Дуз, А.К.Смолска, Б.А.Шайкевич – cа наградени с български ордени и медали.

        Важна крачка за развитието на българистиката и за възвръщане позицията на славянската филология в Одеския университет става създаването на българско отделение на Филологическия факултет през 1995 г. Именно тук единствено в цяла Украйна има пълен курс на обучение по българска филология, прием на студентите се извършва абсолютно всяка година (за учебната 2009-2010 година общо имаме 80 студенти). На Първата национална олимпиада по български език в Украйна през 2003 г. първите три места бяха спечелени от три студентки-възпитанички на Българско отделение към университета «И.И.Мечников» - Маша Атмажова, Катя Цвик, Антонина Славова.

Българистите – филолози, историци и етнографи създадоха периодичен орган «Одеска българистика» и поредици «Материална и духовна култура на българите в Украйна», «Българските говори в Украйна» за съхраняване и развиване на културата на българската общност в Южна Украйна. Планира се резултатите от сериите синхронни описания на диалекти да бъдат интерпретирани лингво-географски в «Етнолингвистичен речник». Тук ще бъдат представени резултатите от продължителните етноезикови взаимодействия и интерференции в зоната на българските поселения. Концепцията се опира на общославянската задача за цялостна реконструкция на древната българска и балканските култури с отчитане и определяне на всичките им форми и разновидности. Издадено 7 монографични изследвания по темата и 12 помагала, сборници с тестове и упражнения.

През периода   на съществуването на специалността бяха подготвени 140 специалисти, които се реализираха като учители по български език и литература (в с. Каменка, Криничне, Городне, Ярове, Ровное, Василевка, Суворово, Кулевча и др.), преподаватели във вузовете (Измаилски и Одески университет), кореспонденти в български вестници, секретари в Генералното консулство на Р България в Одеса, мениджъри-преводачи в български фирми, консултанти в туристически фирми и др. След завършването на университета нашите най-добри студенти продължават обучението си в аспирантура. Една от тях – Ала Войникова – вече е хабилитиран преподавател.

На 21 май 2010 г. от 14.00 каним всички випускници, завършили специалността «Български език и литература», на празнично тържество по случай 15-годишнината на Българското отделение.

 

 

 

 

: