replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ОБЛАСТЕН СЕМИНАР ЗА БЪЛГАРИСТИ ОТ БЕСАРАБИЯ

ОБЛАСТЕН СЕМИНАР ЗА БЪЛГАРИСТИ ОТ БЕСАРАБИЯ

На 29 ноември т.г. на базата на Криничненското СОУ, Болградски район премина областен семинар за учители по български език и литература, ръководители на районни методкабинети на тема: «Използването на интернет-ресурси и мултимедийни технологии в часовете по български език и литература». Организатори на семинара са: Одеският областен институт на усъвършенстване на учителите при Областното управление на образованието и научната дейност на Одеската областна държавна администрация, Районният отдел на образованието на Болградската районна държавна администрация, Районният методкабинет и Криничненското СОУ.

Началото на семинара предвещаваше добро начало. Още р ано сутрин пред входа на училището домакините с усмивка и облечени в национални носии посрещаха учителските делегации от Болградски, Измаилски, Саратски, Тарутински, Арцизки , Килийски рай о ни на Одеска област . В работата на семинара взеха участие 50 учители.

Областната проява на българистите бе открита от   зам .- директор а на ООИУУ   кпн Д. М. Демченко. Методист ът в научно-методическата лаборатория на езиците на националните м алцинства на ООИУ У Наталия Бузиян запозна участниците с работата на семинара . Учителите бяха приветствани от началник а на Болградския райнен отдела на образованието С.Б. Титоров . Гост на семинара бе доц. Диана Изворска, директор на Габровския департамент към Института за следдипломно образование, България.

Приветствен адрес от името на президента на Асоциацията на българите в Украйна А нтон   Киссе   бе зачетен от вицепрезидента Светлана Драгнева, в който се подчертава следното: „Истински будители на българското слово , Вие всеки ден сеете в душите на нашите българчета любов към майчиния език, възпитавате чувство на гордост и българско самосъзнание. Вашият труд има голям принос в културно-просветното развитие на българската диаспора в Украйна”. Една от най-важните задачи на Асоциацията на българите в Украйна, учредена през 1993 г. и   обединяваща над 100 български сдружения, културни центрове и организации в цялата страна,   е запазването и развитието на българския език и култура като главни отличителни признаци на нацията. Сътрудничестното на Асоциацията с българските държавни институции съдейства за подпомагането на образователния процес в училищата с български състав ученици от Одеска област. Така през 2008 г. по ходатайство на Асоциацията Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Р България дари на 41 училища с български състав ученици от Бесарабия 17 хиляди тома убеници по български ези и литература от 1 до 11 клас. През 2009 г. Асоциацията спечели проект по Националана програма „Роден език и култура зад граница” на   МОМН на Р България, с помощта на който 32 училища и 3 български културни центъра от Одеска и Запорожка област бяха осигурени с национални носии и народни инстр у менти. В унисон на темата на семинара Светлана Драгнева подчерта, че през   2011 г. Асоциацията отново кандидатства с проект по Националната програма „Роден език и култура зад граница” за осигуряване на   33 училища с български състав ученици от Одеска област с мултимедийни проектори.

  Директор ът на Криничненското училище Д омникия   Койчева в своето приветствено направи пълно представяне на историята на селото и училището. Госпожа Койчева подчерта, че приоритетна задача на педагогическия колектив на Криничненското СОУ е възраждането на духовността чрез за пазването на националните традиции и богатс т вото на родния език.

Темата на областната учителска проява   бе избрана не случайно - използването на и нтернет - ресурси те и мултимедийни те технологии в часовете по български език и литература   да ва възможност знанията да бъдат излагани в електронен вид и да се усъвършенства учебния процес. Това на високо ниво показаха учителите по български език и литература от Криничненското общообразователно училище Д омникия   Плачкова   в часа по български език в 9-ти клас на тема : «Сложно смесено изречение» и Кристина   Николова в час а по българска литература в 11-ти клас на тема : «Интимната лирика на П. Яворов. Серафимичният образ на любимата». В часовете учениците демонстрираха прекрасни знания на майчин език, изразително рецитираха наизуст стихове от любовната лирика   на П. Яворов, изказваха интересни мисли, прав е ха междупредметни връзки с украински и руски езици.

След като свършиха откритите часове, участниците в семинара, заредени с положителна енергия от одухотворените лица на учениците , с удоволствие се включиха в работата на теоритическата част. Тук бяха изнесени лекции по методиката на мултимедийните технологии и педагогическите подходи при използването на аудиовизуалните и информационните технологии в образованието от Наталия Бузиян и Диана И зворска. Интересен бе доклад ът на учителката по български език в Болградската гимназия Н аталия   Арнаутова, която сподели опита си по активизацията на познавателната де йност на учениците чрез използване на мултимедийни технологии. Важно бе и практическото занятие, п роведе но от методиста на научно-методическата лаборатория в ИКТ И.Н. Луцишина по използване на Power Point за съставяне на презентации и уроци.

Българчетата от Криничненското СОУ показаха високи знания и умения не само в часовете по български език и литература, но и по извънкласна работа. Под ръководство то на М ария Жекова , учителка по български език и литература , децата представиха фрагмент на открито заседание на клуб «Етнос» - «Баб е ния сандък». Какво ли няма в баб е ния сандък – и прекрасни тъкани пешкири, и шарени   килими, с цветова гама свойствена само за Чушмелий, ценни рокли и поли ... За всичко това разказаха   учениците от горните класове. Разказът им бе съпроводен от чудесното изпълнение на български народни песни на младите изпълнителки с невероятни гласове.

Гостите бяха учудени   не само от прекрасното изпълнение на народни песни , н о и от това как в село Криничное ( Чушмелий ) «любят, тачат и милеят всичко българско и родно». Дано творческ ата енергия на семинара да вдъхнов ява българистите към нови постижения на нивата на българското възраждане в Украйна.

Из историята на Криничненското училище

В «Паметната книга по Одески окръг (автор Е . Ронталер, 1881г.) се споменава , че в село Чешма-Варуита , Измаилски уезд, Бесарабска губерния било основано мъжко еднокласно училище на 27 януари 1880 г. Училището е настанено в една частна къща. С ъщия ден е открито и женско еднокласно училище. Така датата 27 януари 1880 година се смята за рожден ден на Криничненското училище.

По време на румънската о купация през 1941-1943 г. в училището учениците   са се обучавали на румънски език.

През авгут 1944 г. в селото е открито седемгодишно училище. През 1947-1960 г. в него   се обучавали 1200 ученици.

През 1962 година учениците започват обучението си в нова двуетажна сграда . И днес процесът   на обучение то на 531 ученици от български произход   продължава в красивата и добре поддържана двуетажна сграда.

: