replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

9 МАРТ – ДЕН НА БЪЛГАРО-УКРАИНСКИЯ МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ В БДПУ

 9 МАРТ – ДЕН НА БЪЛГАРО-УКРАИНСКИЯ МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ В БДПУ

На 9 март тази година в залата 202 на Института по филология към Бердянския държавен педагогически университет се проведоха литературно-научни четения на тема: „Творчеството на Тарас Шевченко и българската литература”. Празникът бе организиран по идея на доц. д-р Страшимир Цанов, преподавател, делегиран от МОМН Република България, и с помощта на ръководителя на катедра „Общо езикознание и славянска филология” доцент кфн Алла Михайловна Сердюк. В програмата участваха студентите от Института по филология към Бердянския държавен педагогически университет, специалности «Педагогика и методика на средното образование. Английски, български езици и литература» и «Педагогика и методика на средното образование. Немски, български езици и литература».

Творчеството на Тарас Шевченко има значимо място   в историята на българо-украинските литературни и културни взаимоотношения. Първото запознаване на българите с неговите произведения става през 50-60-те години на 19 в. – време на подем в България на освободителното движение срещу петвековното турско робство, когато в общественото   съзнание се утвърждават идеите за национална независимост.   Социалноисторическите обстоятелства предизвикват активен интерес от страна на българската интелигенция   към произведенията на Т. Шевченко, в които намират високохудожествено въплъщение идеали, към които се стремят в своите творчески търсения и българските писатели.

Празникът на Шевченковата поезия почетоха с присъствието си преподаватели, студенти, учители - всички, които се интересуват от литературата, фолклора и лингвистиката. Гостите на литературно-научните четения имаха удоволствието да слушат доклади, посветени на диалога между Шевченковото творчество и българската литература, рецитации на Шевченкови творби в оригинал и преведени на български от Димитър Методиев.

Тържеството започна по традиция с приветствено слово на директора на Института по филология, професор дфн Виктория Анатолиевна Зарва, член-кореспондент на УАН. Тя благодори на организатори и участници и отбеляза, че чрез такива четения студентите повишават своята филологическа и хуманитарна култура.

След това думата взе ръководителят на катедра «Украинска литература и компаративистика» професор дфн Олга Дмитриевна Харлан. Тя разказа много интересни моменти от живота и творчеството на великия поет и рецитира свои любими стихове от Шевченко.

Студентите от 2 курс Ирина Елошина и Оксана Колесник рецитираха на български и украински език стихотворението „Градинка вишнева край къщи”.

Програмата продължи студентката от 4 курс Олга Даниленко. Тя изнесе на украински език доклад на тема „Образът на кобзаря в българската възрожденска поезия и творчеството на Т. Шевченко – аспекти на интеркултурната комуникация”.

Най-популярната елегия на Шевченко – „Мисли мои, мисли мои...” рецитираха на украински Альона Гаманюк (студентка от 1 курс), и на български Инна Герасимова (студентка от 4 курс). Те много добре предадоха смисъла на елегията.

Докладът на тема „Неофити” – творба с основополагащо значение за междутекстовия диалог Шевченко – Каравелов” изнесе студентката от 3 курс Елена Мартиненко.

Едно от най-хубавите Шевченкови стихотворения „Не топли слънцето в чужбина” беше рецитиран от студентката от 3 курс Марина Шевченко (на български) и студентът от 1 курс Антон Сиващенко (на украински). След това доклад на тема „Специфика на Петко-Славейковия превод на Шевченковото стихотворение „Минають днi, минають ночi” изнесе Светла Желева (на български език).

Всяко сърце, което обича Украина, не може да не се вълнува от стиховете на Шевченковия „Заповит”. Те са колкото лирическо завещание на великия поет, толкова и морален императив отправен към потомците от твореца, който, според думите на Костомаров, е избраник на украинския народ, изразител на неговата най-съкровена същност. Драматичното стихотворение „Заповит” рецитираха съответно на украински и български Богдан Костирко (1 курс) и Олга Козинец (4 курс).

Тържеството завърши със заключителните думи на заместник-ректора по възпитателна работа доцент кфн Марина Николаевна Богданова.

: