replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

Уважаеми Антон Иванович! Отчетно-изборната конференция на Арцизкото районно културно-просветно дружество «Христо Ботев» смята, че цялата дейност Асоциацията на българите в Украйна през периода, в който Вие сте Президент, бе насочена за възраждането и подкрепата на българска култура, народни обичаи и традиции, подкрепа на младото поколение, организиране на български събори и фестивали, установяване на паметници – всичко това позитивно повлия за издигане на общоукраинско ниво на българското национално-културно движение в Украйна. Всеукраинският център за българска култура, мрежа регионални български центрове се превърнаха в средища на българската култура. Концерти, прегледи, изложби на българското изкуство станаха вече традиция, както и отбелязването на българските национални и народни празници. Вие професионално и дипломатично осъществявате връзките с държавните институции и неправителствените организации на Украйна и РБългария, с дипломатическите представителства на България в Украйна.

Голямо внимание обръщате на българската младеж, която се активизира, изработват се нови форми за развитието на младежкото движение. Това е приоритетен въпрос за Вас, като лидер, и   Вие го решавате в постоянен диалог с младежта.

През последните години укрепнаха връзките   с интелигенцията. С Ваше съдействие се оказва   постоянна грижа и помощ на училищата, осигуряват се с българска учебно-методична литература.

Вашият личен принос като лидер и българин за развитието на българското възраждане е огромен. Вие принципно на различни нива защитавате интересите на нашата диаспора, водите дискусии и защитавате нашите приоритети. Вашата позиция   е позиция на истински родолюбец и патриот, един достоен пример за всички нас.

Всичко това ни дава основание   да Ви помолим да промените Вашето решение за оставка, което огласихте на 28-та   сесия на Одеския областнен съвет на 3 декември 2009 г.  

Ние Ви подкрепяме и ще Ви подкрепяме занапред. Вие сте избран   от нас, защото притежавате качествата на лидер, който може да обединява българската диаспора, да води уверено движението напред.

С голямо уважение:

Делегатите на отчетно-изборната конференция на Арцизкото районно културно-просветно дружество «Христо Ботев»

: