replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

АСОЦИАЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА – ИЗРАТИТЕЛ НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА

АСОЦИАЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА – ИЗРАТИТЕЛ НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА

На всяко поколение е отредена определена роля за запазване и утвърждаване на историческите и културни традиции на своя народ. Нашите предци – българските преселници от Дунавска България – преди повече от два века дават нов живот на Бесарабия, Таврия и Крим. Те ни завещават свято да пазим своя език и култура, традиции и обичаи. Бесарабските българи участват в едни от най-отговорните исторически моменти на България - Българското опълчение, Съединението на Княжество България с Източна Румелия, Обявяването независимостта на България. Огромен принос в Българското възраждане има двадесетгодишният период на Болградската гимназия — първото българско средно общообразователно учебно заведение. Имената на мнозина випускници на Болградската гимназия със златни букви са вписани в историята на строителството на Следосвобожденска България. Това са генерал-полковник Данаил Николаев, генерал-лейтенант Георгий Агура, генерал Иван Колев, премиер-министър Александър Малинов, академик Александър Теодоров-Балан, министър на правосъдието Димитър Греков, професор Димитър Агура и много-много други.
Днес е време на нашето поколение да събираме камъните. За нашето многобройно българско семейство, наброяващо повече от 100 дружества и организации от Бесарабия, Таврия, АР Крим, Кировоградска, Полтавска, Днепропетровска, Тернополска, Николаевска, Киевска области и обединено в Асоциация на българите в Украйна, изминаващата 2008 година бе много ползотворна и наситена на събития и мероприятия от голямо историческо и културно-просветно развитие за цялата българска диаспора в Украйна, за прародината България и българската общност по света.

През своя 15-годишен период Асоциацията извършва целенасочена дейност по консолидиране на българската диаспора, възраждане и развитие на родния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ, продължаване на традициите и обичаите на предците. Асоциацията играе важна роля в изграждането на етнонационалната политика в държавата, съхраняването на междунационално съгласие и просперитета на поликултурна Украйна.

В основата на сегашния отчет ще залегне дейността на Асоциацията през периода на 2008 г. като главен изразител на културно-образователните интереси на близо 300-та хилядната българска диаспора в Украйна.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 200 8 година в Одеса бе проведена отчетна конференция на Асоциацията, в която взеха участие над 160 делегати от цяла Украйна. М ногогранната дейност на Асоциацията , обхващаща най-различни аспекти в живота на българската диаспора в Украйна , единогласно бе призната за удовлетворителна.

По време на конференцията бе обсъдена и ситуацията около Всеукраинския център за българска култура в град Одеса и проведените акции в негова защита. С цел разрешаване на въпроса конференцията прие няколко обръщения към ръководството на Украйна, ръководството на РБългария и до ръководството на Одеска област в защита на ВЦБК.

Разширяването на дейността на общоукраинската българска организация предизвика внасяне на допълнения в Устава на Асоциацията на българите в Украйна и избиране на още един вицепрезидент на Асоциацията. С единогласното мнение на делегатите допълненията бяха утвърдени и за вицепрезидент на Асоциацията бе избран Александър Кащи - председател на Временния комитет по защита на ВЦБК.

Проведени бяха запланираните 3 заседания на Изпълкома на Асоциацията , в дневния ред на които бяха обсъдени важни въпроси за бъдещето развитие на диаспората, а именно:

- подобряване дейността на Асоциацията на българите в Украйна сред българските дружества и организации и разширяване на Асоциацията в районите с компактно българско население на Одеска област (Болград, Измаил, Тарутино, Сарата, Арциз, Килия, Рени) и Запорожка област (Приморск, Бердянск, Приазовск, Мелитопол);

- отстояване пред държавните органи на Украйна на въпроси те за изучаването на български език и литература в детските градини и училища в селата и градовете с компактно българско население;

- участие в междуправителствени преговори за съвместно сътрудничество между Украйна и България в сферата на образованието и културата;

- привличане на младото поколение към активна дейност във възрожденския процес на Асоциацията и изграждане у тях българско самосъзнание;

- участие в организирането и провеждането на юбилейните дати: 130 години от Освобождението на България от турско иго, 160 години от рождението на Христо Ботев, 100 години от обявяване Независимостта на България, 170 години от освещаването на катедралата «Свето Преображение Господне» в Болград, 150 от основаването на Болградската гимназия;

- честване на 15-годишната дейност на Асоциацията на българите в Украйна в гр. Измаил и провеждане н а XI международна научна конференция «Българите в Северното Причерноморие»;

- провеждане на Седма общоукраинска изложба на художници-българи от Украйна в Одеса във Всеукраинския център за българска култура и мн.др.

ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Една от главните насоки в дейността на Асоциацията е запазване то , развитие то и функциониране то на българския език в местата с компактно българско население. Асоциацията активно съдейства за изучаването на българския език в украинската образователна система и за пропагандиране на обучението на младежи от български произход във висшите училища на България.

През 200 8 г . Асоциацията официално с е обърна към министър-председателя на Р България Сергей Станишев и вицепремиер-министъра и министъра на образованието и науката на РБългария Даниел Вълчев с молба да бъдат осигурени учебници по български език и литература в училищата с български състав ученици от Одеска област. В резултат на успешните преговори МОН на България предаде дарение на Асоциацията - 17540 учебници по български език и литература и учебни тетрадки от 1 до 11 клас на стойност 59500 евро. С тази просветна акция, която се осъществява за първи път в такъв голям мащаб, ние успяхме да осигурим с учебници всички ученици от 41 училища на Болградски, Измаилски, Арцизки, Татарбунарски, Тарутински, Саратски, Килийски и Ренийски райони.

Изпълнявайки ратифицираната от Украйна Европейска харта на регионалните езици и езиците на националните малцинства, Асоциацията на българите в Украйна инициира съвместно с Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация и Института за усъвършенстване на учителите провеждането на два областни семинара по български език:

- през месец май на базата на Новоивановското СОУ, Арцизки район премина семинар за учителите по български език, където бяха обсъдени перспективите на изучаването на майчиния език;

- през месец ноември на базата на училището и детската градина в село Нови Троян, Болградски район премина семинар с участието на завеждащи на детски градини и преподаватели по български език с цел въвеждане на български език в предучилищните учебни заведения и адаптацията на децата в училищата чрез майчиния език.

На 4 и 5 декември във Всеукраинския център за българска култура в Одеса бе проведена научно-практическа конференция «Междукултурно образование. Българският език в полилингвална среда», организирана от Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация, Одеският институт за усъвършенстване на учителите и Асоциацията на българите в Украйна, в която взе участие близо 40 завеждащи районни методкабинети, директори на училища и учители по български език от 6 района на Одеска област с компактно българско население – Болградски, Измаилски, Арцизки, Тарутински, Саратски и Татарбунарски.

В резултат на големите усилия на Асоциацията през учебната 2008/2009 година бяха запазени часовете по български език в регионалния план на Одеското областно управление на образованието. На 25 май т.г. министърът на образованието и науката на Украйна издаде заповед "За утвърждаване на отраслова Програма за подобряване изучаването на украинския език в общообразователните училища с обучение на езиците на националните малцинства в периода от 2008-2011 г.". От една страна програмата съдейства за повишаването нивото на държавния език в общообразователните училища. Обаче това много обезпокои представителите на националните малцинства, защото всъщност с реализирането на програмата се съкращават часовете по майчин език в учебните планове. Във връзка с това като депутат в Одеския областен съвет и ръководител на депутатската група "Регионална инициатива" подготвих депутатско запитване до министъра на образованието и науката на Украйна г-н Иван Вакарчук. От името на Асоциацията на българите в Украйна бе подготвено съответно писмо- ходатайство по запазване на часовете по български език в училищата с български състав ученици (в държавния компонент по 1 час и в училищния компонент по 2 часа) до началника на Одеското областно управление на образованието Дмитрий Демченко. В резултат на нашите целенасочени усилия часовете по български език са запазени в Регионалната програма през учебната 2008/2009 г. Разбира се по този въпрос още трябва да се работи. И за неговото положително решаване много зависи и от твърдата позиция на ръководствата на учебните заведения по места, както и на обществените регионални обединения.

Активно участие взехме в провеждането на поредната открита областна ученическа олимпиада по български език, която премина през месец март в гр. Болград и в която се надпреварваха най-добрите ученици-българчета от Одеска и Запорожка област. Асоциацията ежегодно поднася ценни паметни призове на победителите и участниците в олимпиадата.

КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ

Второто главно направление в работата на Асоциацията и нейните членове е културно-масовата дейност, която допринася за изграждането на българско самосъзние и запазването на българската ни идентично с т. 2008 година е значима година за българската диаспора в Украйна .

П о случай 130-та годишнина от Освобождението на България от османско иго на 10 март Асоциацията установи в Болград паметен знак на Българските опълченци, където в знак на преклонение пред подвига и саможертвата на бесарабските български опълченци през 2009 г. ще бъде установен голям паметник.

Достойно отбелязохме 170 години от освещаването на катедралата „Свето Преображение Господне” в Болград и 150 години от основаването на Болградската гимназия – две духовни светини, построени със средства на българските преселници. В знак на продължаване на меценатските традиции на нашите предци за подкрепа на образованието Асоциацията в лицето на президента поднесе дарение на Болградската гимназия „Г.С. Раковски” – бе реконструирана и обзаведена историческата актова зала на гимназията (на сума близо 400 хиляди гривни). Главните тържества преминаха на 25 октомври с участие на официална делегация от прародината, водена от вицепрезидента на Р България Ангел Марин. По случай юбилея на гимназията Правителството на Р България създаде Национален комитет за подготовка и отбелязване на 150-ата годишнина от ос нова ването на Болградската гимназия " Г. С. Раковски ", оглавен от министър-председателя Сергей Станишев, а също от бюджета на България са отделени над 100 хиляди евро за подаръци на Болградската гимназия.

Във връзка със 160-годишнината от рождението на великия поет и революционер Христо Ботев Асоциацията съвместно с Генералното консулство на България в Одеса на 6 януари организира голям митинг в Одеса пред барелефа на Христо Ботев, установен на фасадата на гимназията където е учил поетът и революционерът. На 25 октомври същата година в с. Задунаевка, Арцизки район бе открит музей „Христо Ботев”, където през 1867 г. Ботев е бил учител в местното училище. По инициатива на вицепрезидента на Асоциацията и председател на Арцизкото районно дружество „Христо Ботев” Константин Пеливан и в резултат на дългогодишните усилия на депутата в Одеския областен съвет Георгий Арабаджи, ръководствата на няколко каденции на областния съвет, ръководството на с. Задунаевка, членове и меценати на Асоциацията музеят на Ботев отвори врати. Откриването премина с участие на вицепрезидента на Р България Ангел Марин, което е важно събитие в живота на българската диаспора в региона.

На 26 октомври в гр. Измаил Асоциацията отбеляза една малка, но важна дата от съвременния живот на българите в Украйна своята 15-годишнина. По този случай юбилейните мероприятия в Измаил събраха българи от всички региони на Украйна, гости от България, Молдова, Приднестровие, Русия, ръководители на райони, градове и села, ръководители на стопанства, директори на училища и Домове на културата. За ролята на Асоциацията, обединила българите от цялата страна, бе подчертано в приветствията на президента на Украйна, губернатора на Одеска област, ръководителите на политически партии и блокове в Украйна, на ръководителите на неправителствени организации от Украйна, на министър-председателя на България, вицепрезидента на България. По случай 15-годишния юбилей Асоциацията бе наградена с паметен медал «Иван Вазов» на Държавната агенция за българите в чужбина при Министерския съвет на Р България.

По инициатива на Асоциацията съвместно с БАН на България, Измаилския държавен хуманитарен университет, Одеското научно дружество на българистите на 22-24 октомври се проведе XI международна научна конференция «Българите в Северното Причерноморие», която премина в Измаил и събра близо 50 учени от Украйна, България, Молдова, Русия и Полша.

В рамките на дните на Славянската писменост тържествено бе проведена Седма общоукраинска изложба на художници-българи от Украйна, която премина във Всеукраинския център за българска култура. Във връзка с това бе представен трети каталог с творбите на нашите майстори.

Тържествено бе отбелязан д енят на О свобождението на България от османско робство. В много региони на Украйна, където живеят българи, този ден особено се чества. По инициатива на регионалните български дружествата преминаха митинги и концерти, посветени на паметната дата 3 Март.

24 май – Денят на българската просвета и славянската писменост достойно бе отбелязан във Всеукраинския център за българската култура в гр. Одеса, в българските центрове в Болград, Измаил, Рени, Бердянск, в училища и обществени организации.

През есента Асоциацията изрази почит пред паметта на великия Кубрат – владетеля на Стара България. В поклонението пред паметника на Кубрат в с. Мала Перещепино, Полтавска област взеха участие представители от различни български дружества в Украйна от Полтавска, Кировоградска, Запорожка, Одеска области и гр. Киев, Посолството на България в Украйна. В рамките на това Асоциацията взе участие в честванията на 150-годишнината на Малоперещепинското училище, с което поддържаме много топли и приятелски връзки. Ето така народната дипломация на ювата народа – украинския и българския – съдейства за дружеските отношения между двете ни държави.

През месец май Асоциацията делегира 80 младежи, участници във фолклорни танцови и вокални български ансамбли, за участие в Петия международен общобългарски младежки фолклорен фестивал "С България в сърцето" в Каварна, България. Организатори на събитието са община Каварна, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, продуцентска къща "Пирина" и народният певец Илия Луков . Българите от Бесарабия бяха представени от танцовия младежки ансамбъл "Арса" (с. Евгеновка, Тарутински р-н, ръководител Веселин Маргаритов), танцовия народен ансамбъл "Росна китка" (с. Вайсал, Болградски р-н, ръководител Вера Кунева) и вокалния народен ансамбъл "Славей" (с. Чийшия, Болградски р-н, ръководител Мария Попазова). Таврийските българи представиха танцовият образцов състав "Приморски жар" (гр. Приморск, Запорожка област, ръководител Елеонора Василева), вокалният народен ансамбъл "Бановски звънчета" (с. Бановка, Приморски р-н, ръководител Виктор Мелников) и най-малкият изпълнител на народни песни Димитър Мирчев (гр. Бердянск, ръководител Цветан Цонев).

Със съдействието на Асоциацията през октомври българските ансамбли «Хоро» и «Янка» от с. Заря, Саратски район взеха участие във варненския фестивал «Листопад на спомените, България.

С усилията на Всеукраинския център за българска култура, както и на регионалните български центровее и дружества през цялата година бяха проведени и отбелязани дати от историческия и традиционен български календар: празникът Трифон Зарезан, Баба Марта, 2 юни – Деня на паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, Деня на родните будители, Българска баница, коледно-новогодишните празници и мн. др.

С цел стимулиране и обединяване на българската младеж в Одеса и Одеска област, където е най-многобройно компактното българско население, Асоциацията инициира провеждане на големи български парти в елитните нощни клубове «Итака» и «Палладиум», а също така вечери във Всеукраинския български културен център в гр. Одеса. През последните години българската младеж става все по-активна и проявява повече интерес към общите цели и задачи на българската Асоциация. За приобщаването на младежта към българските културни ценности Асоциацията полага големи усилия и организация по привличането й към разнообразни български национални и междунационални акции.

Така п рез лятото Асоциацията поощри с безплатна пътна карта 20 българчета на ученическа възраст от Одеска област за участие в Международния лагер «Извори на толерантността», организиран от Конгреса на националните дружества и организации в Украйна. Лагерът премина в две смени в гр. Одеса и гр. Мукачево . Тук децата не само си отпочинаха, а и достойно представиха българската ни диаспора . Наред с украинци, руснаци, евреи, молдовани, гърци, кримски татари, поляци и др. те пропагандираха нашата култура и се учеха да бъдат толерантни към културата на съседните народности.

В ежегодния конкурс «Човек на годината» бяха номинирани 9 изявени българи в сферата на науката, образованието, културата, изкуството, политиката, меценатството. В Номинацията «Будителство и просвещение» са наградени: Наталия Кара – учител по български език в Болградската гимназия «Георги Раковски», заместник-директор; Мария Кофова - дългогодишен учител по български език в с. Кулевча, Саратски район, Одеска област. В номнацията « Култура и творчество» са наградени Земфира Щерева – моделиер на български народни костюми от гр. Запорожие; Наталия Павлова – директор на Дома на културата в Олшанка, Кировоградска област. В номинацията « Родолюбие и усърдие» са наградени: Иван Войников – дългогодишен и активен член на Одеското областно българско дружество, гр. Одесса; Георгий Арабаджи – кандидат на икономическите науки, зам. председател на Одеския областен съвет, председател на Фонд «Христо Ботев». В номинацията «Човек и земя» е награден Васил Комаров – председател на едно от най-големите селскостопански предприятия в Бесарабия в българското село Кулевча, Саратски район, Одеска област. В Номинацията «Връзка с прародината са наградени Атанас Бобоков - председател на наблюдателния съвет на ПРИСТА-ОЙЛ и Пламен Бобоков - председател на управителния съвет на ПРИСТА-ОЙЛ.

По представяне на Асоциацията изявени активисти и организации в българското движение в Украйна с Паметен медал «Иван Вазов» и «Паисий Хилендарски» на Държавната агенция за българите в чужбина при Министерския съвет на Република България бяха наградени: Болградската гимназия «Г.С. Раковски», Константин Пеливан – вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна, председател на Арцизкото българско районно дружество «Христо Ботев», Георгий Арабаджи - зам. председател на Одеския областен съвет, председател на Фонд «Христо Ботев» , Иван Маринов – председател на Измаилската българска община «Света София».

ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

С особена гордост може да отбележи, че Асоциацията има висок авторитет и дългогодишни връзки с официалните институции на България: Министерския съвет, Президентството, Народното събрание, Държавната агенция за българите в чужбина, Съюза на българските писатели. Имаме договори за сътрудничество със Съюза на тракийските дружества в България, Фондация «Славяни» и Федерация за приятелство с народите от Русия и ОНД, активно сътрудничим с Общонародна фондация «Христо Ботйов», Фондация «Васил Левски», Фондация «Мати Болгария» и др.

Голямо внимание се отделя от официална България към българите по света и държавната политика . Правителството на България през месец май организира национална кръгла маса «Новата държавна политика към българите по света», с участие на министър-председателя на Р България Сергей Станишев, вицепрезидента на Р България Ангел Марин, вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин, вицепремиера и министър на образованието Даниел Вълчев, министъра на социалната политика Емилия Масларова, министъра на културата Стефан Данаилов, народни представители, политици, представители на неправителствения сектор в България. Участници и почетни гости на високия форум бяха представители на историческите български диаспори от Молдова и Украйна д-р Иван Забунов - председател на българско дружество "Възраждане", и Светлана Драгнева - вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна, от съвременната икономическа миграция от Чехия Антон Стамболийски - председател на българската културно-просветна организация, от Германия Георги Филчев - председател на българския академичен съюз. Българските държавници подчертаха, че българите, живеещи извън България, са част от България и трябва да присъстват в българското общество със своите радости и проблеми. Като откроиха голямата роля на българските неправителствени организации в чужбина, които активно работят за прокарването на българката национално-културна политика. Много висока бе оценката на вицепрезидента Ангел Марин по отношение на дейността на Асоциацията на българите в Украйна, подчертавайки, че това е най-мощната и структурирана българска неправителствена организация извън България. На кръглата маса бе подчертано, че политиката към българите в чужбина дълго време не бе във фокуса на вниманието на държавата и е необходима цялостна политика с общ подход, общи цели и координиране между различните институции и представителите на българските общности в чужбина.

В чешката столица Прага от 9 до 11 май т.г. се проведе втори форум на българите в Европа под патронажа на вицепрезидента на Р България Ангел Марин. Домакин на проявата бе Българската културно-просветна организация в Чешката република с председател г-н Антон Стамболийски. В работа на форума взеха участие над 30 български сдружения от Европа (Чехия, Полша. Унгария, Австрия, Крит, Литва, България, Румъния, Украйна). С решение на ръководството от 28 март 2008 г. обединението прераснало в Съюз на българите в Европа. По време на тазгодишната среща бяха приети трима нови членове - българските сдружения от Крит и Литва и Асоциацията на българите в Украйна (единствена държава не явяваща се членка на Европа). Както бе подчертано, българската диаспора в Украйна е най-голямата историческа миграция извън пределите на България и естествено тя трябва да бъде приобщена към Съюза чрез културно-просветната дейност на Асоциацията на българите в Украйна.

В рамките на договора за сътрудничество между Фондация «Българска памет» и Асоциацията на Българите в Украйна бяха извършени няколко съвместни културно-просветни акции. Фондация "Българска памет" с председател д-р Милен Врабевски предаде на Асоциацията на българите в Украйна дарение за училищата и детските градини в българските села от Одеска област на сума от 35 хиляди евро, което включва сателитни чинии (антени), телевизори, домашен кинотеатър, учебници по български език, учебни тетрадки, енциклопедии, детски книги и списания, аудио и видеоматериали, спортен инвентар. Дарението е разпределено между всички училища и детски градини с български състав от Болградски, Арцизки, Тарутински .

През лятото 40 българчета от български произход от Бесарабия бяха на едноседмична почивка на българското Черноморие в периода от 22 до 28 юни т.г.. Това е награда за участието им в детския литературен конкурс "България в сърцето ми", организиран от Фондация Българска памет съвместно с Асоциацията на българите в Украйна.

Друга важна възпитателно-патриотическа акция за младото поколение на съвместната инициатива на Асоциацията и Фондация «Българска памет» бе едноседмичната езикова практика във Варна на 80 най-добри ученици от училищата с български състав ученици от Одеска област. Акцията бе осъщетствена през месец ноември, по време на която на нашите деца бяха изнесени лекции по история и култура на българския народ, организирани екскурзии по историческите места на България – Велико Търново, Преслав, Плиска.

На 19 декември т.г. в гр. Тираспол, Приднестровската молдовска република на базата на Приднестровския държавен университет «Т.Г. Шевченко» бе открит Български културен център с финансовото и интелектуално съдействие на Асоциацията на българите в Украйна и Украинския център сътрудничество в Тираспол. Това е още една насока в дейността на Асоциацията – да съдейства и помага на своите сънародници. Днес в Приднестровието живее голяма българска диаспора, съсредоточена най-вече в с. Паркан, която с разпадането на Съветския съюз бе разделена с държавни граници от сънародниците си в Бесарабия. Но никакви граници не могат да попречат на голямото родолюбие и желанието да подадеш ръка на сънародника си. Да му помогнеш да запази своя дух, език и култура – тези вечни ценности на народа.

В тържествената церемония на откриването на българското огнище взеха участие президентът на Приднестровската молдовска република Игор Смирнов, посланикът на Украйна в Молдова Сергей Пирожков, посланикът на РБългария в Молдова Николай Илиев, президентът на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, ректорът на Приднестровския държавен университет «Т.Г.Шевченко» Степан Берил, директорът на Украинския център сътрудничество в Тираспол Владимир Фоменко, преподаватели и студенти на университета, ръководители на български дружества в Молдова, представители на българската общност в Приднестровието.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Важна насока в дейността на нашата организация е издателската дейност. Със съдействието и ф инансовото участие на Одеското областно Управление за работа с националностите и религиите Асоциацията през 200 8 г. видяха свят изданията: «Символ единения народов Бессарабии», историчечки очерк за Спасо-Преображениския събор в гр. Болград, автор Игор Пушков; «Болгары в Северном Причерномоье», анотиран каталог на задунайските колонисти и българи във фондовете на Измаилския архив; «Чуден свят», сборник ученически творби по случай 150-годишния юбилей от основаването на Болградската гимназия; Сборник от текстове за преразказ за 11 клас; Сборник диктовки за 9-11 клас.

П рез 200 8 г. значително се увеличи тиражът на общоукраинския вестник «Украйна: българско обозрение » и, според мнението на читателите, качествено се е подобрил. В ъв вестника се публикуват повече статии за живота на българите от най-различни региони, дават се горещи новини за дейността на българските дружества из цяла Украйна, информация за район ите и сел ата , където живеят българи. Вестникът започна редовно да излиза всяка седмица и да носи български новини на своите читатели. Издава се в. «Извор» - печатен орган на Кримското републиканско българско дружество, който отразява дейността и живота на българските организации в Крим.

Голямо постижение на Асоциацията е учредяването на единственото по рода си в Украйна телепредаване «Българите», което се излъчва в Одеса и по цяла Бесарабия. Водеща и редактор на телепредаването е безсменната тележурналистка Ганна Пенева. Благодарение на нейните професионални предавания нашите сънародници в Бесарабия се приобщават към ценностите на българската история, култура и традиции, съвременния живот на българската диаспора в Украйна, както и със съвременна България като пълноправна членка на Европейския Съюз.

Антон Киссе

Президент на Асоциацията на българите в Украйна

: