replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИСШИ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИСШИ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

Както всяка година, така и тази, в съответствие с трайната политика за създаване на условия за получаване на добро образование от младежите от българските общности извън границите на България, българското правителство утвърди 120 места за прием на украински граждани от български произход във висши училища на България.

За тези места могат да кандидатстват завършилите средно образование през тази или през предходните години. Отпуснатите места за Украйна са съобразени с интересите на кандидат-студентите.
Специално бихме искали да подчертаем, че членството на България в Европейския съюз означава и признаване в държавите-членки на българските дипломи за завършено образование.
Според направеното от Министерството на образованието и науката на Република България конкретно разпределение /приложено към информацията/, желаещите могат да избират от общо 42 професионални направления и 73 специалности, разпределени по висши училища в различни градове на страната.

Изпитите в Украйна през 2009 г. ще се проведат както следва:
На 03 и 04 юли – в Болградската гимназия „Георги С. Раковски” гр. Болград
На 05 юли – в Областния институт за усъвършенстване на учители – град Одеса;
На 07 и 08 юли– в Българския лицей в гр. Приморск.

Изпитите започват от 9.00 ч., продължават 3 астрономически часа и включват попълване на един общ тест по български език, литература и история на България.

За явяването на изпитите е необходимо да бъдат подадени следните документи:
1.Заявление до Министъра на образованието и науката по образец
2.Личен формуляр по образец
3.Удостоверение /диплома/ за завършено средно образование или уверение /диплома/ за завършено висше образование. /за дипломите – нотариално заверено копие
4.Удостоверение за раждане /нотариално заверено копие
5. Документ, удостоверяващ български произход;
6.Копие от документ за самоличност, гражданство и адресна регистрация
7 Снимки – 2 броя, формат 4/3.

Според избраното място за явяване на изпит документите могат да бъдат подадени в:
- Болградската гимназия;
- Областния център за българска култура гр. Болград;
- Одеския областен институт за усъвършенстване на учители;
- Българския лицей в гр. Приморск.
В класирането участват само тези кандидат-студенти, които са получили оценка не по-ниска от “Среден 3.00” на кандидатстудентските изпити.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред, в зависимост от състезателния бал и по реда на посочените желани специалности и висши училища, съобразно обявените места. Първото класиране ще бъде обявено до 28.07.2009 г., второто – до 03.08.2009 г., а третото – до 10.08.2009 г.
Генералното консулство припомня вече публикуваната информация за условията за следване на гражданите на Украйна от български произход в български държавни висши училища
Студентите се освобождават от заплащането на такси за обучение и от такси за пребиваване. Предоставя им се стипендия в размер на 90.00 лв., изплащана 12 месеца годишно. През първата година на обучението студентите получават стипендия, независимо от успеха. През следващите години условието за получаване на стипендия е средният успех от предходните два семестъра да не бъде по-нисък от “Добър 4.00”.
Имат право да ползват студентско общежитие при заплащане на наем, субсидиран от държавата. Те се настаняват по право без да участват в класиране по реда за българските граждани. Настаняването е целогодишно за 12 месеца до края на обучението. Могат да ползват целогодишно и студентски стол срещу субсидирано заплащане.
Всички студенти се осигуряват задължително в Националната здравно-осигурителна каса чрез съответното висше училище по реда за българските студенти.
Информация можете да получите и да изпратите на Генералното консулство на Република България в Одеса на тел.: 746 65 54 или 746 65 58, факс: 746 65 48
Желаем на всички млади наши сънародници, кандидат-студенти за български висши учебни заведения, успешно полагане на изпитите.


Генерален консул на Република България в Одеса
Георги Проданов
Одеса, 17 юни 2009 г.

: